Občan

Cenník služieb

Kopírovanie

Služba Cena
A4 0,10 €
A4 obojstranne 0,20 €
A3 0,20 €
A3 obojstranne 0,35 €

Tlač dokumentov

Služba Cena
Tlač A4 jednostranná
Tlač A4 čb 1 - 100 ks 0,20 €
Tlač A4 čb 101 - 500 ks 0,15 €
Tlač A4 čb 501 ks a viac 0,10 €
Tlač A3 0,35 €
Tlač A4 obojstranná
Tlač A4 čb 1 - 100 ks 0,35 €
Tlač A4 čb 101 - 500 ks 0,30 €
Tlač A4 čb 501 ks a viac 0,20 €
Tlač A3 obojstranná 0,70 €
Tlač A4 farebne do 50% strany 0,40 €
Tlač A4 plnofarebne od 50%strany 0,80 €
Tlač A3 farebne do 50% strany 0,70 €
Tlač A3 plnofarebne od 50%strany 1,40 €


Prepisovanie

Služba Cena
A4 1-3 NS 1,50 €
A4 3 a viac NS 1,00 €
1/2 A4 1-3 NS 0,75 €
1/2 A4 3 a viac NS 0,50 €
Príplatok za graf, tabuľku 2,00 €

Občianska inzercia

Služba Cena
Občianska inzercia A4 (na vývesnej tabuli) 4 €
Občianska riadková inzercia (na tabuli IC) 2 € za mes.

Inzercia v novobanských novinách

Služba Cena
Základné grafické spracovanie 10,00 €
Spomienka, poďakovanie bez foto 3,00 €
Spomienka, poďakovanie s foto 4,00 €
Riadková občianska inzercia do 20 slov 4,50 €
Riadková občianska inzercia nad 20 slov 0,20 € za slovo
plošná inzercia – celá strana 160,00 €
plošná inzercia – 1/2 strany 80,00 €
plošná inzercia - titulná strana - 1cm2 1,80 €
plošná inzercia - bežná strana - 1cm2 0,90 €/ 1 cm2
pri 3 opakovaniach po sebe -20%
celoročná inzercia -30%
zverejnenie reklamného článku 0,60 €/ 1 cm2
kandidát na primátora mesta ½ strany 80,00 €
kandidát na poslanca MsZ ¼ strany 40,00 €
kandidatúra politickej strany ¼ strany 80,00 €
vkladanie letákov do novín A5 0,05 €/ks
vkladanie letákov do novín A4 0,10 €/ks
v decembrovom čísle NN:
plošná inzercia – 1/2 strany 120,00 €
plošná inzercia – celá strana 240,00 €
spomienka, poďakovanie bez fotografie 3,50 €
spomienka, poďakovanie s fotografiou 4,50 €
riadková občianska inzercia do 20 slov 5,00 €
riadková občianska inzercia nad 20 slov 0,25 €/slovo
plošná inzercia titulná strana 1cm2 2,10 €
plošná inzercia bežná strana 1cm2 1,10 €
pri 3 opakovaniach po sebe -20%
celoročná inzercia -30%
vkladanie letákov do novín A5 0,05 €/ks
vkladanie letákov do novín A4 0,10 €/ks
zverejnenie reklamného článku 0,70 €/1 cm2

Hrebeňová väzba

Služba Cena
Hrebeň č. 8-12,5 1,50 EUR/ väzba
Hrebeň č. 14 1,70 EUR/ väzba
Hrebeň č. 16-19 1,80 EUR/ väzba
Hrebeň č. 22-25 2,00 EUR/ väzba

Laminovanie

Služba Cena
A4 1,00 €/ks

Skenovanie

Služba Cena
Skenovanie A4 0,35 EUR
Skenovanie A3 0,70 EUR

Internet

Služba Cena
Cena za 1 min 0,10 EUR

Mestský rozhlas

Služba Cena
Pohreb vyhlásený 2,00 EUR / max 3 vyhlásenia
Komerčné vyhlasovanie 4,00 EUR / 1 vyhlásenie
Volebná kampaň 10,00 EUR / 1 vyhlásenie

Oznámenie o pohrebe sa spoplatňuje len jedenkrát, pričom oznam sa vyhlási maximálne trikrát.

Maximálna dĺžka jedného oznamu nesmie prekročiť jednu polovicu strany A4 písanú na počítači veľkosťou písma 14 s riadkovaním 1,5. Oznam musí byť doručený osobne alebo mailom. Pracovník MsÚ má právo na úpravu textu.

Volebnú kampaň predloží kandidát resp. politická strana na CD alebo si prejav nahrá priamo v kancelárii MsÚ, pričom dĺžka prejavu nesmie prekročiť 5 minút.

Od poplatku za vyhlásenie v mestskom rozhlase sú oslobodené oznamy:

 • o odstávke energií
 • o poruchách na inžinierskych sieťach
 • o dopravnej výluke
 • o konaní športových a kultúrnych podujatí
 • straty a nálezy
 • o voľných pracovných miestach okrem oznamov podnikateľských subjektov sprostredkujúcich zamestnanie
 • o aktivitách škôl a školských zariadení

Ubytovanie

Prenájom ubytovacieho zariadenia:

Služba Cena
Apartmán ( 1 x dvojposteľová izba + obývacia izba) 50,00 EUR/noc
Prístelka (obývacia izba) 10,00 EUR /noc/osoba
Prenájom jednoposteľovej izby 16,00 EUR /noc/osoba
Prístelka (v jednoposteľovej izbe) 10,00 EUR /noc/osoba

Mestská knižnica

Služba Cena
deti do 6 rokov zdarma
deti do 15 rokov 1,50 EUR
dospelí, študenti 3,00 EUR
dospelí nad 70 rokov zdarma
Duplikát čitateľského preukazu 0,40 EUR
Medziknižničná výpožičná služba za vyžiadaný titul 4,00 EUR
1. upomienka po 31 dňoch 0,40 EUR
2. upomienka po 62 dňoch 0,80 EUR
3. upomienka po 93 dňoch, 1. písomná 1,30 EUR
4. upomienka - pokus o zmier 4,00 EUR
Strata/poškodenie kníh Až do 7-násobku
pôvodnej ceny knihy
podľa rozhodnutia
vedenia knižnice
Manipulačný poplatok za stratu/poškodenie knihy 4,00 EUR
Kopírovanie Formát A4 0,10 EUR / ks
Kopírovanie Formát A4 obojstranne 0,20 EUR / ks
Kopírovanie Formát A3 0,20 EUR / ks
Kopírovanie FormátA3 obojstranne 0,35 EUR / ks
Čierno-biela tlač 0,20 EUR / ks
Čierno-biela tlač – foto 0,50 EUR / ks
Farebná tlač 0,35 EUR / ks
Plnofarebná tlač - foto 0,70 EUR / ks

Poplatky za prenájom kultúrnych domov

Mestský úrad – OKI

 • Prenájom priestorov kina Vatra pre neziskové organizácie, občianske združenia a občanov:
  • Pre účely organizovania rôznych akcií a spoločenských podujatí, vykonávaných vo vlastnej réžii (nekomerčným účelom):
   • Kinosála, javisko, šatňa, vestibul a WC 45,00 EUR/1 hod.
   • zvuková aparatúra 10,00 EUR/1 hod.
   • mzda technika 6,00 EUR/1 hod.
  • Pre účely organizovania akcií a podujatí v spolupráci s OKI v prípade, že sa nevyberá vstupné – zdarma
  • Pre účely organizovania výchovno-vzdelávacích, kultúrnych, divadelných a iných predstavení, ktoré vykonávajú umelecké agentúry, divadelné a umelecké súbory vo vlastnej réžii (akcia je organizovaná iným subjektom ako OKI s komerčným účelom):
   • kinosála a javisko 120,00 EUR/paušál na akciu
   • vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
   • šatňa 10,00 EUR/1 hod.
   • zvuková aparatúra 10,00 EUR/1 hod.
   • mzda technika 6,00 EUR/1 hod.
 • Prenájom priestorov kina Vatra pre podnikateľské subjekty( FO-podnikateľ, PO) politické strany a ostatné organizácie:
  • Pre účely konania odborných seminárov, kurzov, prednášok, vzdelávacích programov:
   • kinosála, javisko, vestibul a WC 130,00 EUR/paušál na akciu
   • vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
   • zvuková aparatúra 20,00 EUR/ 1 hod.
   • mzda technika 6,00 EUR/ 1 hod.
   • šatňa 10,00 EUR/ 1 hod.
  • Pre účely organizovania akcií a podujatí v spolupráci s OKI v prípade, že sa nevyberá vstupné – zdarma
  • Pre účely organizovania akcií a podujatí organizovanými školskými zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma.
  • Pre účely organizovania kultúrnych a divadelných a iných predstavení, ktoré vykonávajú umelecké agentúry, divadelné a umelecké súbory vo vlastnej réžii (akcia je organizovaná iným subjektom ako OKI, s komerčným účelom)
   • kinosála a javisko 130,00 EUR/paušál na akciu
   • vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
   • šatňa 10,00 EUR/1 hod.
   • zvuková aparatúra 20,00 EUR/1 hod.
   • mzda technika 6,00 EUR/1 hod.
  • Pre účely predaja tovaru v menšom rozsahu, vo vlastnej réžii
   • vestibul a WC 15,00 EUR/1 hod.

Kultúrny dom Štále prenájom

 • Pre FO alebo podnikateľské subjekty, OZ, so vstupným ( koncert, zábava) 90,00 EUR/3dni
 • Pre FO s trvalým pobytom v meste Nová Baňa ( oslava, svadba) 60,00 EUR/3 dni
 • Pre FO s trvalým pobytom mimo mesta Nová Baňa ( oslava, svadba) 90,00 EUR/3 dni
 • Z dôvodu konania karu 20,00 EUR/deň
 • Reklamná prezentácia, míting, schôdza politickej strany a hnutia, predaj a pod. do 3 hodín 80,00 Eur/3 hod.
 • Míting, schôdza politickej strany a hnutia v čase predvolebnej kampane 30,00Eur/hod.
 • Prenájom na cvičenie 1 hod. leto: 10,00 Eur zima: 15,00 Eur
 • Kuchynský inventár 10,00 Eur
 • Pre účely organizovania akcií a podujatí organizovanými školskými zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma
 • Prenájom KD na 1 hod. iný účel ( nekomerčný) leto: 15,00 Eur zima: 30,0 Eur

Kultúrny dom Bukovina

leto (1.5.-30.9.) zima (1.10-30.4.)

 • Prenájom KD na 1 noc 20,00 EUR 50,00 EUR
 • Prenájom KD na 1 hod. 10,00 EUR 20,00 EUR
 • Prenájom KD na 1 hod./cvičenie/leto 10,00 EUR
 • Prenájom KD z dôvodu konania karu 20,00/ deň
 • Prenájom KD pri kultúrnych, divadelných a iných predstaveniach organizovaných DS Bukovinka a miestnymi školami, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma

Cenník služieb za prenájom zasadačky

Poplatky za prenájom zasadačky v administratívno prevádzkovej budove, Bernolákova 11, súp.č. 36 v Novej Bani

Služba Cena
Prenájom za každý začatý mesiac
deti a mládež na tanečné a športové účely
(maximálne 24 hodín mesačne)
1,00 €
Prenájom na tanečné a športové účely za rok
spojené s upratovacou službou priestoru
(maximálne 24 hodín mesačne)
1,00 €
Prenájom za 1 hodinu
tanečné, športové a podobné účely
5,00 €


CENNÍK služieb za prenájom garáže

Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Poplatky za prenájom garáže na ulici Mariánskej v Novej Bani, postavenej na parc. číslo 552.

Prenájom za každý začatý mesiac 10,00 eur

(maximálne 10 dní v kalendárnom mesiaci)

CENNÍK služieb za miestnosti na Mariánskej ulici

Poplatky za prenájom jednej miestnosti v rodinnom dome na ulici Mariánskej 8, s.č. 927 v Novej Bani, postavenej na parc. číslo 552.

Prenájom za každý začatý mesiac 10,00 eur

(maximálne 10 dní v kalendárnom mesiaci)

Nájom je možné realizovať len v období mimo vykurovacej sezóny – máj až september bežného roka.

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.