Občan
 • Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 • Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
  • vlastníkom psa
  • držiteľom psa
 • Základom dane je počet psov.

Ročná sadzba dane

Ročná sadzba dane je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č.7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach:

 • 3,30 eur ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome v mestských častiach, ktorými sú:
  • ŠTÁLE (Bačova cesta, Bexápel, Bôrina, Feriancov rígel, Hornozemská cesta, Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova dolina, Kútovská cesta, Laznícka cesta, Lietajova cesta, Matiašova cesta, Slameníkova cesta, Poliačikova cesta, Pelúchova cesta, Poľná cesta, Potočná cesta, Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Sedlová cesta, Štefankova cesta, Tajch, Viničná cesta, Prírodná),
  • Stará Huta
  • Bukovina
  • Chotár
 • 6,65 eur ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome v ostatných častiach mesta a za psa chovaného právnickou osobou, ktorá nie je zriadená na podnikanie
 • 33,20 eur ročne za každého psa chovaného v byte hromadnej bytovej výstavby alebo v byte slúžiacom pre verejné účely
 • 33,20 eur ročne za každého psa, ktorý je využívaný na podnikateľské účely alebo umiestnený v podnikateľskom objekte.

Upozornenie pre daňovníkov

Upozornenie pre daňovníkov s trvalým pobytom v bytovom dome v meste Nová Baňa, ktorí držia psa v rodinnom dome!!! – V zmysle VZN č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach je daňovník s trvalým pobytom v bytovom dome v meste Nová Baňa, ktorý drží psa pri rodinnom dome povinný predložiť správcovi dane písomné prehlásenie potvrdené správcom alebo spoločenstvom bytového domu, že pes nie je držaný v bytovom dome – v prípade, že daňovník uvedené prehlásenie potvrdené správcom bytového domu nedoloží, bude mu vyrubená daň ako za psa chovaného v byte!!!

Pri odhlásení psa z evidencie je daňovník povinný vrátiť identifikačnú známku pre psa, ktorú prevzal, keď psa do evidencie prihlásil, ak známku v prípade straty alebo znehodnotenia nevráti, je povinný uhradiť pri odhlásení poplatok 2 eur.


Dokumenty

Daňové priznanie – daň za psa (súčasť priznania na daň z nehnuteľností) – spoločné tlačivo na prihlásenie a odhlásenie psa z evidencie


Kontakt

Evidencia dane za psa – Finančné oddelenie Mestského úradu v Novej Bani

Tel.: 045/678 28 16
E-mail: dane@novabana.sk

Aktuality

BEZPLATNÁ INZERCIA V NOVOBANSKÝCH NOVINÁCH

30. 11. 2021
Oznamy

Mesto Nová Baňa má záujem podporiť v tomto neľahkom období podnikateľov, živnostníkov a remeselníkov pôsobiacich v našom meste a j......

Úradné hodiny: Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a na jeho pracoviskách

29. 11. 2021
Oznamy

V zmysle obmedzení vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 695/2021 z 24.11.2021 budú na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bansk......

Horný zberný dvor v soboty zatvorený

26. 11. 2021
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že na základe vyhlásenia Úradu Vlády Slovenskej republiky z dôvodu núdzové s......