Samospráva

Zariadenie pre seniorov ÚSMEV

Zariadenie pre seniorov ÚSMEV 

Moyzesova 10, 968 01 Nová Baňa

Zariadenie pre seniorov ÚSMEV

Mesto Nová Baňa prevzalo od Banskobystrického samosprávneho kraja do správy v roku 2022 Domov dôchodcov, so sídlom na ul. Moyzesova 10 v Novej Bani. Po vybavení všetkých potrebných dokumentov a náležitostí bola Mestu Nová Baňa udelená registrácia na poskytovanie sociálnej služby – zariadenie pre seniorov. Pri zmene prevádzkovateľa bolo k registrácii potrebné určiť aj jeho názov – preto od januára sa už nebude zariadenie nazývať Domov dôchodcov (súčasná legislatíva to už nepovoľuje), ale bude to Zariadenie pre seniorov ÚSMEV.

Od 1. januára 2023 Mesto Nová Baňa začalo poskytovať v Zariadení pre seniorov ÚSMEV sociálnu službu – zariadenie pre seniorov.

Problémy starnutia a staroby nadobúdajú osobitný charakter a význam. Svetová populácia starne, ľudia sa dožívajú vyššieho veku, klesá počet narodených detí. Každá vyspelá spoločnosť kladie vysoký dôraz na kvalitný sociálny systém, od ktorého sa odvíja zvyšovanie kvality života obyvateľstva.

Charakteristika zariadenia

Zariadenie pre seniorov ÚSMEV poskytuje služby pobytovou celoročnou formou podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN mesta Nová Baňa č. 7/2022 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a platení úhrad za poskytované sociálne služby zo dňa 13. 07. 2022.

Zariadenie pre seniorov ÚSMEV je pobytovým zariadením pre seniorov s kapacitou 20 miest. Zariadenie sa nachádza v centre mesta Nová Baňa. V blízkosti pošty, obchodnej siete a škôl.

Budova zariadenia sociálnych služieb je jednoposchodová s výťahom.

V suteréne zariadenia je umiestnená kuchyňa, sklad, šatňa pre zamestnancov, toaleta pre zamestnancov, práčovňa, sušiareň/žehliareň a kotolňa.

Na prízemí zariadenia sa nachádza 6 izieb pre prijímateľov sociálnej služby (2 jednolôžkové a štyri dvojlôžkové izby), jedáleň, kuchynka, spoločenská miestnosť, inšpekčná miestnosť, kancelária, toaleta pre zamestnancov, 2 toalety a 2 kúpeľne pre prijímateľov sociálnej služby.

Na poschodí zariadenia sa nachádza 7 izieb pre prijímateľov sociálnej služby (4 jednolôžkové a 3 dvojlôžkové izby), 2 balkóny, 2 toalety a 1 kúpeľňa pre prijímateľov sociálnej služby.

Areál zariadenia je oplotený a nachádza sa v ňom altánok, pivnica, archív a záhrada.

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra zamestnancov Zariadenie pre seniorov ÚSMEV platná od 01.01.2023:

Pracovná pozícia
Počet zamestnancov / výška úväzku

Riaditeľ / zodpovedný zástupca / sociálny pracovník

1/ 0,5

Vedúca zariadenia

1 / 0,5

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

1 / 0,5

Zdravotná sestra

1 / 1

Zdravotnícky asistent

1 / 1

Opatrovateľka

5 / 1

Práčka

1 / 0,6

Koordinátor stravovacej prevádzky

1 / 0,4

Kuchárka

2 / 1


Ostatní zamestnanci – personalistika a mzdy, účtovníctvo – zabezpečuje zriaďovateľ v rámci svojich priamych zamestnancov – Mesta Nová Baňa.

Ostatní zamestnanci – údržbár, upratovačka – zabezpečuje zriaďovateľ prostredníctvom Sociálneho podniku mesta Nová Baňa, s.r.o., r.s.p.

Popis a súčasný stav poskytovania sociálnej služby v ZPS ÚSMEV 

V ZPS ÚSMEV sa poskytuje:

 • pomoc odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • osobné vybavenie

V ZPS ÚSMEV sa vytvárajú podmienku na úschovu cenných vecí.

V ZPS ÚSMEV sa zabezpečuje záujmová činnosť.

Hlavným cieľom zariadenia pre seniorov je podpora všetkých činností vedúcich k samostatnosti prijímateľa. Systém procesu je orientovaný na individuálny prístup k prijímateľovi.

Odborné, obslužné a ďalšie činnosti

Zariadenie vytvára dobré materiálové podmienky a prostredie pre poskytovanie kvalitných služieb prostredníctvom svojich kvalifikovaných zamestnancov.

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby vykonáva odborne vzdelaný personál, ktorý zabezpečuje nepretržitú pomoc, podľa potrieb prijímateľov sociálnej služby. Táto činnosť je zabezpečovaná 5 opatrovateľkami, 1 zdravotníckym asistentom a 1 dennou sestrou v budove ZPS. 24 hodinová služba je zabezpečovaná dvojzmennou prevádzkou.

Sociálne poradenstvo

Je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii. Ide o posúdenie povahy problému prijímateľa sociálnej služby a
poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa
potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej pomoci.

Sociálne poradenstvo je zabezpečované sociálnym pracovníkom.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti,
nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby a nácvik zručností alebo na aktivizovanie
schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri priestorovej orientácii, pri
nácviku používania pomôcky, pri samostatnom pohybe, pri sociálnej komunikácii či
pri iných základných sociálnych aktivitách.

V zariadení sa vykonáva pri každodennom kontakte s prijímateľom, u ktorého je
predpoklad, že na základe pravidelných činností sa môže zlepšiť jeho celkový stav,
alebo sa môžu obnoviť resp. získať stratené či oslabené schopnosti a zručnosti.

Sociálna rehabilitácia je zabezpečovaná inštruktorom sociálnej rehabilitácie, ktorý vypracováva týždenné a mesačné plány sociálnej rehabilitácie a aktivít s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby. Inštruktor sociálnej rehabilitácie je v ZPS denne.

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

Opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje v zariadení personál, ktorý má na vykonávanie týchto činností odbornú kvalifikáciu.

Opatrovateľská starostlivosť je zameraná predovšetkým na polohovanie, preventívne opatrenia proti vzniku dekubitov, vysádzanie do vozíkov, prebaľovanie, obliekanie, kŕmenie,
podávanie liekov, ošetrovanie a celkovú hygienickú starostlivosť u prijímateľov.
Cieľom poskytovania ošetrovateľskej služby je monitorovať a uspokojovať bio-psycho-sociálne potreby prijímateľov. V prípade potreby zdravotná sestra zabezpečuje prostredníctvom lekára, resp. RZP.

Ubytovanie

Ubytovanie v ZPS Nová Baňa je poskytované PSS systémom v 1 a 2 lôžkových izbách.

Na prízemí sa okrem izieb pre PSS nachádza spoločenská miestnosť, jedáleň, kuchynka a jedáleň pre zamestnancov, inšpekčná miestnosť, WC pre zamestnancov a kancelária.

V suteréne sa nachádza kuchyňa s prípravovňou, skladové priestory, dielňa, práčovňa a sušiareň, kotolňa, šatňa zamestnancov a WC a 2 sprchy pre zamestnancov.

Stravovanie

Prijímateľom sociálnej služby sa poskytuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Strava je prispôsobená svojím zložením, množstvom a úpravou veku a zdravotnému stavu PSS.

PSS sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a II. večera pri diabetickej diéte. Diétne stravovanie navrhuje lekár. Ak prijímateľ sociálnej služby odmietne diétne stravovanie na návrh lekára, upraví sa platba a počet odobratých jedál dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Sociálna pracovníčka upozorní PSS, že nedodržaním diétneho stravovania je porušený liečebný režim navrhnutý lekárom.

V ZPS sa podáva strava racionálna, diabetická a šetriaca. Podľa potreby je mixovaná.

Strava sa podáva PSS v jedálni, imobilným sa roznáša a podáva na izbách.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Pranie, žehlenie a údržba bielizne je zabezpečené vo vlastnej práčovni, vlastnými zamestnancami.

Osobná a posteľná bielizeň sa perie vo vlastnej práčovni v budove ZPS.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej
komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. Táto odborná činnosť sa nedá vykonávať samostatne a vždy je súčasťou niektorého z druhov sociálnych služieb.

Osobné vybavenie

Zariadenie aktívne spolupracuje aj s rodinou a pôvodnou komunitou
prijímateľov pri kontakte a komunikácii s rôznymi odborníkmi, inštitúciami a úradmi.

Úschova cenných vecí

Zariadenie má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí. Pokiaľ má prijímateľ sociálnej služby požiadavku, je možné uložiť si vybrané cennosti (cenné veci a vkladné knižky) do úschovy v nadväznosti na Zmluvu o úschove cenných vecí, ktorú zariadenie uzatvorí s prijímateľom sociálnej služby. Zariadenie následne prevezme do úschovy cenné veci od prijímateľa sociálnej služby, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe alebo aj počas pobytu v zariadení. Cenné veci prijímateľa sociálnej služby, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, zariadenie prevezme do úschovy na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu

Záujmová činnosť

Zariadenie vytvára podmienky na zmysluplné využívanie voľného času podľa momentálneho fyzického a psychického stavu prijímateľov, s ohľadom na vek, zdravotné znevýhodnenie, potreby a ich záujmy, tak aby im bol vytvorený pocit domova a čo najviac priblížená rodinná atmosféra. Pri plánovaní záujmových činností môžu prijímatelia spolurozhodovať a predkladať svoje návrhy a predstavy vedeniu. Našou snahou je, aby sme prijímateľom sprostredkovali čo najviac činností aj mimo zariadenia. Samotná realizácia kultúrno-spoločenských aktivít prihliada na personálne a ekonomické možnosti zariadenia.
Účasť prijímateľov na všetkých aktivitách je dobrovoľná, pričom je rešpektovaný princíp rovnosti príležitostí pre všetkých prijímateľov bez ohľadu na druh a mieru zdravotného postihnutia, vek, pohlavie, národnosť či vierovyznanie. Nezabúdame ani na duchovný život našich prijímateľov, ktorí majú možnosť zúčastniť sa bohoslužieb, prijať sviatosť zmierenia a pod. priamo v zariadení či individuálnou návštevou kňaza pri ležiacich.

Zmysluplné využívanie voľného času umožní udržiavanie schopnosti fyzickej a duševnej kondície - spoločenské hry na cibrenie pamäte, pomoc pri úprave interiéru a exteriéru, príprava a účasť na rôznych spoločenských kultúrnych podujatiach, remeselná činnosť - ručné práce, práca s papierom drevom, textilom, prírodným materiálom, výtvarná činnosť, športové a pohybové aktivity.

Zabezpečuje sa inštruktorom sociálnej rehabilitácie, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností PSS

Poslanie zariadenia

 „Poskytovať kvalitné sociálne služby klientom na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd.“

Svoje poslanie sa snažíme naplniť nasledovnými aktivitami:

 • zabezpečiť zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby s dôrazom na humanizáciu prostredia, a to v oblasti personálnej, priestorovej a materiálno-technickej,
 • zvyšovať kvalifikáciu a odbornosť zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania,
 • modernizovať vybavenie zariadenia s cieľom zachovania a rešpektovania súkromia klientov,
 • skvalitňovať a rozvíjať systém individuálneho plánovania služby u prijímateľa sociálnej služby,
 • vytvárať možnosti aktivizácie prijímateľov a zvýšiť výber voľnočasových aktivít,
 • podporovať a zavádzať tímovú prácu a holistický prístup k prijímateľovi,
 • stabilizovať a rozvíjať ľudské zdroje, skvalitniť poskytované služby odbornými zamestnancami,
 • prostredníctvom odborných zamestnancov priameho kontaktu s prijímateľom zlepšiť podmienky spolupráce s rodinou,
 • rozvíjať infraštruktúru zariadenia a tým skvalitniť možnosti výberu služieb pre prijímateľov.

Koncepcia rozvoja zariadenia

Koncepcia rozvoja zariadenia sociálnych služieb vychádza z koncepcie rozvoja sociálnych služieb v meste Nová Baňa v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Nová Baňa. V roku 2022 bolo zahrnuté do Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa – poskytovať sociálnu službu – zariadenie pre seniorov. Uvedený cieľ bol naplnený, v priebehu roku 2022 Mesto Nová Baňa prevzalo zariadenie pre seniorov od Banskobystrického samosprávneho kraja a od 01.01.2023 začalo sociálnu službu – zariadenie pre seniorov – poskytovať.

V rámci koncepcie rozvoja má Mesto Nová Baňa plán rozšíriť kapacitu poskytovanej sociálnej služby – z dnešných 20 klientov zariadenia pre seniorov na 40 klientov zariadenia pre seniorov. Uvedené rozširovanie sociálnej služby je možné len rozšírením kapacitných možností existujúcej budovy zariadenia. A to buď prístavbou, nadstavbou alebo novou samostatne stojacou budovou v areáli súčasného zariadenia.
Koncepcia rozvoja zariadenia je základom pre tvorbu rozpočtu a prípravu projektov so zameraním na skvalitnenie sociálnych služieb.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZPS ÚSMEV

Dokumenty

Poradovník čakateľov

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov

Forma: pobytová – ročná

Kapacita zariadenia: 20

Voľné miesta: 0

Poradie

Kód

Pohlavie

Bydlisko

Dátum zaradenia

1.

27103

M

Hronský Beňadik

8.10.2021

2.

30462

M

Hronský Beňadik - Psiare

9.3.2022

3.

30532

M

Nová Baňa

16.3.2022

4.

43604

M

Špania dolina

21.10.2022

5.

9428

M

Žarnovica

22.11.2022

6.

2972

M

Brehy

8.3.2023

7.

2975

M

Nová Baňa

17.4.2023

8.

2977

Ž

Nová Baňa

17.4.2023

9.

2978

Ž

Tlmače - Lipník

31.5.2023

10.

2979

Ž

Tekovská Breznica

8.6.2023

11.

2980

Ž

Nová Baňa

26.6.2023

12.

2981

Ž

Nová Baňa

30.6.2023

13.

2982

Ž

Nová Baňa

24.7.2023

14.

2983

M

Nová Baňa

26.7.2023

15.

2984

Ž

Nová Baňa

27.7.2023

16.

2985

Ž

Nová Baňa

18.9.2023

17.

2986

Ž

Žarnovica

8.11.2023

18.

2987

M

Župkov

10.11.2023

19.

2989

M

Nová Baňa

13.12.2023

20.

2990

Ž

Nová Baňa

15.1.2024

21.

2991

Ž

Kozárovce

26.2.2024

22.

2992

Ž

Nová Baňa

30.4.2024

23.

2993

Ž

Nová Baňa

3.5.2024

24.

2994

Ž

Brehy

22.5.2024

25.

2995

Ž

Banská Belá

24.5.2024

Aktuality

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Stále sa môžete zapojiť do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024!

12. 6. 2024
Oznamy

Využi zvyšné júnové dni a zapoj sa do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024! ...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.