Informácie

Projekt „Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa“ sa zameriava na zlepšenie kvality života v meste s dôrazom na životné prostredie formou regenerácie vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene na katastrálnom území a v intraviláne mesta Nová Baňa. Návrh projektu revitalizácie vnútrobloku uvažuje s celkovou regeneráciou a revitalizáciou riešeného územia s cieľom posilniť environmentálne aspekty lokality, podporiť lokálne sociálne vzťahy, vytvoriť možnosti pre aktívny oddych a zlepšiť celkové zdravie a vitalitu obyvateľstva. Priestor je riešený komplexne s maximálnym využitím jestvujúcich prvkov zelene a vodného toku. Výsledkom a cieľom návrhu je vytvorenie kvalitnej parkovej úpravy mestského typu s integráciou viacerých funkčných a tematických celkov, zvýšenie atraktívnosti nábrežnej „promenády“. Merateľný ukazovateľ projektu – Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR – 10.860,00 m2.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

Názov výzvy: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.03.2021

Dátum uzavretia výzvy: 28.07.2021

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Fond: ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja (2014-2020)

Žiadosť o NFP poslaná: 19.07.2021

Celkové oprávnené výdavky: 406 177,80 eur

Požadovaná výška NFP (95%): 385 868,91 eur

Výška povinného spolufinancovania (5%): 20 308,89 eur

Rozhodnutie o schválení žiadosti zo dňa 18.02.2022 na celkovú zazmluvnenú sumu: 406 177,80 eur

Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá: 31.03.2022, účinná: 01.04.2022, platná: do 31.12.2023 (vrátane ukončenia realizácie projektu) = 406 177,80 eur

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP uzatvorený: 12.05.2023, účinný: 13.05.2023, platný: 31.12.2028 = 486 738,92 eur

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP uzatvorený: 14.09.2023, účinný: 19.09.2023, platný: 31.12.2028 = 486 738,92 eur

 Verejné obstarávanie: stavebný dozor – VO ukončené, projektová dokumentácia – VO ukončené, stavebné práce – VO ukončené

Možné spôsoby financovania podľa zmluvy: poskytnutie zálohovej platby, predfinancovanie, priebežná platba

Hlásenie o začatí realizácie aktivít: 06.03.2023 na základe preberacieho a odovzdávajúceho protokolu o stavenisku / Hlásenie o konci realizácie aktív: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr však do 30.09.2023 / Ukončenie projektu, vrátane zúčtovania projektu: 31.12.2023

DOKUMENTY:

Zmluva o nenávratný finančný príspevok  v CRZ č. 405/2022  TU

Zmluva o nenávratný finančný príspevok  v CRZ č. 178/2023 - DODATOK č.1 TU

Zmluva o nenávratný finančný príspevok  v CRZ č. 295/2023 - DODATOK č.2 TU

Zmluva o nenávratný finančný príspevok  v CRZ č. 298/2023 - DODATOK č.3 TU

Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu TU

Zmluva o dielo na stavebné práce TU

Zmluva o dielo na stavebný dozor TU

Zmluva o dielo na externý manažment ŽoNFP TU

Zmluva o dielo na externý manažment VO - PD

Zmluva o dielo na externý manažment VO - stavebné práce TU

Zmluva o dielo na externý manažment -implementácia projektu TU

PUBLICITA 


Fotodokumentácia 
Aktuality

Kultúrne leto 2024 v Novej Bani pokračuje

24. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na interaktívnu rozprávku pre malých aj veľkých. Príďte aj vy zažiť „Prázdninové dobrodružstvo“ v podan......

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽIARI NAD HRONOM vyhlasuje

24. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽIARI NAD HRONOM Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiar......

Región GRON vás pozýva na komentovanú prehliadku Nočné Revište

24. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Oblastná organizácia cestovného ruchu @Región GRON vás pozýva na komentovanú prehliadku Nočné Revište spojenú s pozorovaním nočnej......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.