Informácie

Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie a zefektívnenie triedenia komunálnych odpadov v meste Nová Baňa. Miestom realizácie projektu je mesto Nová Baňa. Predmetom projektu je rozšírenie zberného dvora v meste Nová Baňa pomocou stavebných úprav, nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – špeciálne vozidlo na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pochádzajúceho výlučne z domácností, teleskopický nakladač a nakladacia lopata.

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné ciele: výrazné zníženie množstva nevyseparovateľného odpadu odvážaného na skládku a tým aj zníženie s tým spojených nákladov, zníženie zaťaženia životného prostredia, vytvorenie podmienok pre odovzdávaniu rôznych druhov odpadov priamo v meste, odstránenie nebezpečia vzniku ďalších čiernych skládok, dodržanie legislatívy vzťahujúcej sa na mesto o odpadoch, zvýšenie environmentálnej uvedomelosti a správania sa obyvateľov, transformáciu tradičného odpadového hospodárstva obce na environmentálne.

Cieľovú skupinu projektu predstavujú obyvatelia obce Nová Baňa. Cieľom je poskytnúť im možnosť ekologicky sa zbaviť nepotrebného odpadu, vychovávať ich k ekologickému povedomiu, ktoré je v celoslovenskom meradle na nízkej úrovni. Realizáciou sa dosiahne naplnenie merateľných ukazovateľov: zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov – 385,77 ton; množstvo vytriedeného komunálneho odpadu – 385,77 ton.

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Názov výzvy: Zameraná na triedený zber komunálnych odpadov

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.11.2021

Dátum uzavretia výzvy: 28.10.2022

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo životného prostredia SR

Fond: CF – Kohézny fond (2014-2020)

Žiadosť o NFP poslaná: 14.03.2022

Celkové oprávnené výdavky: 582 750,68 eur

Požadovaná výška NFP (95%): 553 613,15 eur

Výška povinného spolufinancovania (5%): 29 137,53 eur


PUBLICITA

DOKUMENTY:

Zmluva o nenávratný finančný príspevok TU

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke  TU

Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu 

Zmluva o dielo na stavebné práce TU

Kúpna zmluva - špeciálne zberné vozidlo TU

Kúpna zmluva - teleskopický nakladač s lopatou TU

Zmluva o dielo na externý manažment ŽoNFP 

Zmluva o dielo na externý manažment VO - PD 

Zmluva o dielo na externý manažment VO - stavebné práce, špeciálne zberné vozidlo, teleskop.nakladač s lopatou TU + TU

Zmluva o dielo na externý manažment -implementácia projektu TU


PUBLICITA: 

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.