Informácie

Vodná nádrž Tajch „ďalej len VN Tajch“ bola komplexne rekonštruovaná v rokoch 1996-1997, kedy bol obnovený výpustný a výustný systém, nazývaný mních, bola spevnená hrádza a boli opravené aj brehy, vstup do jazera vrátane bezpečnostného prepadu a odtokového kanála. Od tohto obdobia v nasledujúcich rokoch uplynie už 30 rokov a nepriaznivá je skutočnosť, že najmenej posledných 15 rokov nefunguje výpustný a výustný systém „mních.“

Nefunkčnosť mnícha je v dôsledku závady, ktorá sa vyskytla na ovládacích tiahlách, ktoré otvárajú zábrany na dne mnícha z návodnej strany. Tento projekt, ktorý vypracovala spoločnosť Vodotika, a.s. v roku 2013, bol v roku 2017 aktualizovaný a znova malo mesto ambíciu získať externé finančné prostriedky a rekonštruovať vodnú nádrž, nakoľko do areálu VN Tajch boli investované nemalé finančné prostriedky na vybudovanie infraštruktúry, ktorá umožňuje vyžitie návštevníkov tohto jazera. V roku 2019 mesto pristúpilo k vyhláseniu verejného obstarávania na opravu hlavne výpustného a vyústneho systému „mních,“ ale s požiadavkou bez vypustenia vodnej nádrže za pomoci potápačov. Tí konštatovali, že nie je možné pracovať na dne výpustného systému „mních“, nakoľko sa tam nachádza cca 1,5 m sedimentov bahna, ktoré sa za uplynulé desiatky rokov nakumulovalo, je tam nulová viditeľnosť a okrem toho sú tam z čias rekonštrukcie nasunuté veľké balvany, ktoré v tom čase boli navrhnuté ako akási ochrana „mnícha.“ Došlo teda k zmene zadania, bol aktualizovaný projekt na nový rozpočet v roku 2022, ktorý narástol z 522 tisíc eur na celkovú sumu 802 tisíc eur.

Mesto na jeseň 2020 a na jar 2021 čelilo dvakrát v odstupe cca 6 mesiacov povodniam v dôsledku prívalových dažďov, čo sa prejavilo aj na hladine Tajchu, ktorá sa počas spomínaných povodní kriticky zvyšovala aj v dôsledku zanesenia bezpečnostného prepadu a hrablíc, ktoré sa v ňom nachádzajú pevnými materiálmi – konármi a inými nečistotami, ktoré boli naplavené vodou. V dôsledku toho bol dňa 20.5.2021 zvolaný Krízový štáb mesta za účasti zástupcov z Okresného úradu Žarnovica, ktorý stanovil požiadavku na vypracovanie technicko-bezpečnostného dohľadu odbornou spoločnosťou nad rámec existujúceho technicko-bezpečnostného dohľadu. Na základe zistení je potrebné pristúpiť k rekonštrukcii VN Tajch pre nevyhovujúci stav hlavne v prípade prívalových dažďov v súvislosti s nefunkčnosťou výpustného zariadenia „mních“ zároveň viacerých závad na bezpečnostnom prepade ako aj na samotnom odtokovom kanály. Na základe novo vykonaného TBD z Vodohospodárska výstavba š.p. sme požiadali Okresný úrad Žarnovica o vydanie rozhodnutia a uvedenia VN Tajch do tzv. havarijného stavu. Toto rozhodnutie bolo mestu doručené v septembri 2021 s výpočtom opatrení, ktoré je potrebné realizovať na VN Tajch. Mesto zabezpečilo v závere roka 2021 odber sedimentov a ich vyšetrenie na stanovenie ekotoxicity odbornou spoločnosťou v akreditovanom laboratóriu. Sedimenty zo dna nie sú ekotoxické a je s nimi možné manipulovať tak, že po ich vyťažení a vyvezení môžu byť použité na pôdu na jej hnojenie.

Už od roku 2013 malo mesto ambíciu uchádzania sa o externé finančné zdroje z eurofondov na rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch. Žiaľ, od tohto roku až po súčasnosť nebolo možné sa zapojiť do žiadnej výzvy s takouto požiadavkou, nakoľko výzvy nepokrývali oblasť rekonštrukcie vodných nádrží podľa našich požiadaviek. Cez rozličné operačné programy ako Kvalita životného prostredia, Rybné hospodárstvo až cez Environmentálny fond (EF), kde predložilo naposledy žiadosť o dotáciu v septembri 2022 v rámci mimoriadnych žiadostí. Po kontrole formálnej správnosti a úplnosti žiadosti EF konštatoval, že mesto nie je oprávneným žiadateľom, nakoľko projekt nebol možný zaradiť do žiadnej činnosti v rámci špecifikácie na rok 2022. V súvislosti s tým vzniká skutočnosť, že nebude možné zabezpečiť iné krytie cez dotačné schémy zo strany mesta Nová Baňa, a dospelo sa do stavu, kedy v apríli 2023 podalo špecifickú podporu formou úveru pre obce a vyššie územné celky z Environmentálneho fondu. Envirofond schválil čerpanie úveru pre mesto Nová Baňa - 26.6.2023.

Zároveň bolo vydané vodoprávne povolenia, vrátane EIA a zrealizovaný proces verejného obstarávania. 

Dňa 27.3.2024 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom "VN Tajch, rekonštrukcia" a mandátna zmluva na stavebný dozor, vrátane zverejnenia v CRZ.

Dňa 26.4.2024 bola podpísaná zmluva o dielo na autorský dozor, vrátane zverejnenia v CRZ.

Dňa 21.5.2024 bola podpísaná zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou úveru, vrátane zverejnenia v CRZ.


DOKUMENTY:

Zmluva o dielo na stavebné práce v CRZ č. 99/2024 TU

Mandátna zmluva (stavebný  dozor) v CRZ č. 105/2024 - TU

Zmluva o dielo (autorský dozor) v CRZ č. 126/2024 - TU

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou úveru v CRZ č. 144/2024 - TU

Aktuality

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Stále sa môžete zapojiť do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024!

12. 6. 2024
Oznamy

Využi zvyšné júnové dni a zapoj sa do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024! ...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.